Phone

OBJEDNÁVKY (+420) 608 971 959

Volat: 24 hod / denně

GDPR a ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Obsah a účel tohoto článku :

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových

stránek www.midistage.cz , našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom,

jak bude s osobními údaji nakládáno.Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejenpodle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnémunařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení

v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

 

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv


 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Petr Eger- Midistage (dále jen „Správce“) Švermova 128 Habartov IČO 64372383

zapsán v živnostenském rejstříku.. Kontaktní e-mail : eger@midistage.cz, kontaktní telefon: 608971959 ,

webové stránky: www.midistage.cz

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 


Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech jde výhradně o poskytnutí údajů vyplněním formuláře

při registraci tj. na www.midistage.cz při zřizování uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů za účelem realizace

nákupu nebo nákupů hudebních podkladů,které  jsou legálními kopiemi, tedy registrovaným softwarem na konkrétní jméno a adresu...

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu

zpracováváme jen s vaším souhlasem. Tento souhlas jsme získali při vaší registraci...Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Je vyloučeno

získání údajůod třetích osob bez vašeho vědomí, stejně jako není možná registrace bez vašeho vědomí..

 

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, IP adresu, cookies, informace

o objednaném zboží a službách..

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.


 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží/produkty nebo služby a vést i s tím související

komunikaci s vámi,zpracovávámetyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném

zboží a službách..Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo odeslání objednávkového formuláře

na webových stránkách..K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu

jsou pak některé údaje  uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech

tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme

tyto údaje:Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech,

pro které osobní údaje zpracováváme: Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobníúdaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecímlhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsouuchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: Jméno, příjmení, adresu, e-mail.Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se

váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a pozaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorieoprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základěvašeho souhlasu  (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).D . Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budme k tomuto zpracování potřebovatv případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k použití referencí, fotografií nebo videozáznamů pro

naše marketingové účely. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat.Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto

účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele

datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů,

aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména

v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 

A. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na

doplnění neúplných osobních údajů, a to přihlášením do svého účtu na webu www.midistage.cz a následnou editací... A uložením...

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody

uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). K tomuto postačí napsat email a v jeho předmětu uvést slovo vymazat...

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo

požadovat přímo

předání jinému správci. V případě Midistage ale jde jen o údaje které znáte... Jméno, příjmení, adresa, email a IP adresa...

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále

nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy z a následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Bližší informace o úřadu i ochraně 

osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


 

VII . Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat zprávou na tento email, tedy eger@midistage.cz

nebo zasláním písemného požadavku na naši poštovní adresu. Můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit,

že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.

Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

 

Aktuální znění tohoto článku je náplní odkazu GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ na webu midistage.cz

a tento ,výšee uvedený článek byl odeslán na všechny registrované adresy  www.midistage.cz


Datum zpracování  22.5.2018   Petr Eger

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace