Phone

OBJEDNÁVKY (+420) 608 971 959

Volat: 24 hod / denně

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY :  Petr Eger - MIDISTAGE  -  IČO: 64372383

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Petr Eger  IČO: 64372383,  DIČ: CZ-7404172259,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetových vvv.midistage.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 . Zadávání osobních údajů (jméno, příjmení, titul, případně firma, IČO, DIČ, sídlo, e-mail a telefon). Údaje objednávajícím zadané při registraci slouží pouze pro zpracování a odeslání objednávek, správné fakturaci.  Midistage - Petr Eger ručí za to , že žádné osobní údaje nezpracovává dále, k jiným účelům než výše uvedeným a neposkytuje je nikdy třetím stranám! Dále viz.kapitola nebo odstavec č. 7 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Odesláním objednávky kupující prokazuje svůj souhlas s  obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na tel. hovor ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- Převodem na účet.
- Platbou PayPal - poplatky za použití platební brány hradí kupující a bude mu odečtena z připsaného kreditu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s manipulací a evidencí při prodeji mimo eshop. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající dodává zboží až po obdržení platby na kredit nebo plateb za služby ! 

4.4. V případě nákupu v eshopu je možné stahovat skladby a vytvořit objednávku až po doplnění výše kreditu do příslušné částky...

4.5. Bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat s uvedením specifického symbolu platby na účet uvedený na webu Midistage. Ostatní se nezadává! V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 289 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu si může kupující stáhnout ve svém uživatelském profilu na webu včetně razítka a podpisu!

4.9. Veškeré změny a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka včetně akcí a výprodejů platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

4.10. Peníze  zaslané na kredity jsou nevratné! Naopak kupující není časově omezen útratou finančních prostředků - kreditů na eshopu midistage.


5. Reklamační řád  

5.1 Zboží, které lze podřadit pod audio, midi, video nahrávku nebo počítačový program (software), odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním neporušeném originálním obalu, tj. nesmí být použité) a musí být kompletní (včetně příslušenství, datových médií, návodu apod.). Tato podmínka vyplývá z příslušného paragrafu občanského zákoníku- jeho platného znění. Toto ustanovení upravuje odstoupení od smlouvy v případě dodávek audio a video nahrávek i počítačových programů, přičemž podle tohoto ustanovení nelze od smlouvy odstoupit, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. 

5.2 V případě eshopových digitálních obsahů Poučení ke zrušení smlouvy na digitální obsahy a předčasný zánik práva na zrušení smlouvy. Tento předčasný zánik práva na zrušení smlouvy je zapříčiněn tou okolností, že se digitální obsahy – když byly jednou staženy – mohou na rozdíl od hmotných předmětů bezproblémově kopírovat a proto existuje také při zrušení smlouvy možnost, že digitální obsah zůstane na koncovém přístroji zákazníka. Seznámením se s informací k právu na zrušení smlouvy zákazník výslovně souhlasí s prováděním smlouvy podnikatelem před uplynutím lhůty pro její zrušení a potvrzuje, že bere na vědomí, že se zahájením provádění smlouvy ztrácí své právo na její zrušení.

5.3  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.Jestliže tuto smlouvu zrušíte, vrátíme Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme sdělení o Vašem zrušení této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání než námi nabízené, nejvýhodnější standardní dodání). Pro vrácení platby používám stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, ledaže s Vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; z důvodu tohoto vrácení platby Vám v žádném případě nebude účtována úhrada. Midistge - Petr Eger může odepřít vrácení platby, dokud zboží nebude vráceno, nebo pokud neprokážete, že jste zboží zaslali zpět, a to v závislosti na tom, která událost nastane dřív. Zboží musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, ve kterém jste informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, jestliže zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Nesete bezprostřední náklady na vrácení zboží. Musíte uhradit jakoukoliv ztrátu hodnoty zboží pouze tehdy, jestliže je tato ztráta hodnoty způsobena Vaší manipulací se zbožím, která nebyla nutná pro kontrolu kvality, vlastností a funkce zboží.

5.4  Zboží na zakoupené na eshopu Midistage nelze vracet jelikož se jedná o data a toto zboží se navíc nedopravuje fyzicky, stahuje se , je kopírovatelné ... Midistage žádné zboží nezasílá poštou! 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Jak je popsáno v předešlém bodě zboží je dodáváno v elektronické podobě. Jedná se o songware, zákazník jej stahuje oproti strženým kreditům přímo z eshopu.Pokud zákazník vlastní chybou, tím, že si nepřečetl ani zákaldní údaje např.pošle na kredit převodem z účtu částku nižší než je transparentně uvedena v podmínkách nákupu má možnost do půl roku doplatit k vyrovnání minimální výše vkladu nákupu KREDITOVÝM systémem. V opačném případě nemá nárok na vrácení vložené drobné částky. Tato je použita na uhrazení času, práce kdy provozovatel nad rámec svých povinností zasilateli věnuje čas , ve kterém mu je nucen vysvětlovat vzniklou situaci...     
 

 
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 71/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Registrační číslo prodávajícího u Úřadu pro ochranu osobních údajů není přiděleno.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty, číslo účtu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující je povinnen tyto údaje poskytnout kvůli registraci autorsky chráněného software.. 

7.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li si kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat pomocí odkazu na konci obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího provádí výhradně prodávající jakožto zpracovatel. Tento zaručuje že údaje kupujících nebudou předávány třetím osobám.

7.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav nebude-li mu toto náležitě vysvětleno

7.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


 
8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na webových stránkách prodávajícího nesbírá informace mající povahu osobních údajů kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Kupující má kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies na webových stránkách prodávajícího a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče kupujícího.

 

9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1 Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby („Obsah“) představuje obvykle zvukový nebo zvukově obrazový nebo obrazový záznam hudebního nebo audiovizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

9.2 Poskytovatel má oprávnění k poskytování Obsahu v rámci služby na základě smluvních vztahů s nositeli práv a kolektivními správci.

9.3 Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný Obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Uživatel není oprávněn využívat Obsah ani jeho část k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání.

9.4 Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Obsahu pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

9.5 Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby a Obsahu a/nebo tvořící součást Obsahu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

9.6 Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Obsahu nebo informace o identifikaci práv k Obsahu.

9.7 Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

9.8. Uživatel si je vědom, že použití skladeb zakoupených z eshopu je licencováno pro studijní, soukromé a nekomerční účely... Práva na další postprodukční užití, vysílání, šíření + provozování na veřejných akcích komerčního charakteru atp. nejsou zahrnuty v ceně!! Tyto skutečnosti vyplývají ze zákonů a úmluv v oblasti autorských práv, taktéž práv ke © autora songwaru. Prosím respektujte zíkony, práva i právo na morální ©!   

9.9 Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv duševního vlastnictví, porušením našich i mezinárodních zákonů a úmluv o autorských právech s možností postihu podle zákona. Osobně jsem touto tématikou již velice unaven a znechucen, patřím k těm kteří si tvrdě brání práci svou i svých kolegů, takže uživatele slušně žádám aby se nechovaly jako dobytek.. Tato problematika je natolik složitá , že bych jí musel věnovat ještě jednou takový prostor jako je zde pro obchodní podmínky! Rovněž tak je to důvodem k okamžitému ukončení přístupu ke službě (odstoupení) ze strany poskytovatele.

 

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

 

11.  Copyright notice © 

  Midistage - Petr Eger je vlastníkem licenční smlouvy o poskytnutí oprávnění výkonu práva užít hudební dílo s textem i bez textu u všech autorů zastupovaných OSA - včetně zahraničních autorů zastupovaných touto organizací u nás.    Číslo této výše zmíněné smlouvy s OSA je 15841 .  Dále autorem zastupovaným OSA - číslo smlouvy 4765440923 .  Oprávněný autor hudebních nahrávek zastupovaný OAZA - 171019 - SZM.   Aktivní člen SAI (Svaz Autorů a Interpretů) - reg. číslo 435. 

 

 

V Habartově dne  10.8.2014  -  Petr Eger 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace